Lejebetingelser

1 Parterne i denne kontrakt er Provensol Ferie a/s, herefter kaldet agenten, og den person, der er påført lejekontrakten som lejer, herefter kaldet lejer.
2 Agenten er ikke ansvarlig for tab eller udgifter forårsaget af ulykker, strejker, havari, krig, vejr, sygdom, optøjer, el, vand eller andre, lokalt leverede ydelser.
3 Bestilling er bindende for agenten fra datoen for modtagelsen af a conto betalingen på 25 % / den samlede leje. De resterende 75 % af lejen skal være agenten i hænde senest 8 uger før ankomstdato. Finder betaling ikke sted i henhold til ovenstående, betragtes lejemålet som afbestilt i henhold til punkt 5.
4 Hvis bestilling foretages mindre end 8 uger før lejemålets begyndelse, betales hele lejebeløbet ved lejekontraktens fremsendelse.
5 Ved afbestilling på grund af forhold, der ikke er omfattet af de i forsikringsbetingelser nr. 391A fra Europæiske Rejseforsikring A/S nævnte forhold (disse betingelser sendes sammen med lejekontrakten), gælder at:
  • Ved afbestilling tidligere end 8 uger før ankomst- dato tilbagebetales 50 % af det betalte a conto lejebeløb, fratrukket et grundbeløb på 250 kr.
  • Ved afbestilling mellem 6 og 8 uger før ankomst - dato tilbagebetales 50 % af det betalte lejebeløb, fratrukket et grundbeløb på 500 kr.
  • Ved afbestilling senere end 6 uger før ankomst- dato sker der ingen tilbagebetaling af betalt leje, og lejer er under alle omstændigheder forpligtet til at betale hele restbeløbet.
Den indbetalte forsikringspræmie på 4% af lejebeløbet kan aldrig tilbagebetales i forbindelse med afbestilling. En afbestilling betragtes som foretaget, når skriftlig meddelelse herom er modtaget hos Provensol Ferie a/s.
6 Ved hver bolig er anført et antal personer. Dette antal betyder maximum antal personer i den pågældende bolig inklusive spædbørn og må under ingen omstændigheder overskrides. Såfremt agenten får kendskab til overskridelse, vil lejeren blive afkrævet 1.000,- kr. pr. person til øjeblikkelig betaling. Der må ikke (uden skriftlig aftale) på ferieboligens grund opstilles telt, campingvogn eller lign.
7 Der gives ingen refusion ved for sen ankomst eller afrejse tidligere end planlagt.
8 Beskrivelser og fotografier af boligerne er så nøjagtige som muligt, og agenten anser dem for ærligt afgivne.
9 Såfremt den bestilte feriebolig af en eller anden grund uden for agentens kontrol ikke er til rådighed, vil der såvidt muligt blive tilbudt en alternativ bolig, og evt. prisdifference refunderes. Kan dette ikke lade sig gøre, annulleres lejekontrakten, og det indbetalte lejebeløb refunderes. Agentens ansvar over for lejer er dermed opfyldt.
10 Ferieboligen skal efterlades i opryddet/rengjort stand, og eventuelle skader skal meldes til ejeren eller eventuelt agenten.
11 De opgivne lejepriser kan ændres uden varsel i tilfælde af væsentlige valatukursændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

Produceret af infoDesign.dk